Mentés a bevásárlólistára
Új bevásárlólista létrehozása

Adjon hozzá termékeket a kódok hozzáadásával

Adjon hozzá CSV fájlt
Írja be az összes termékkódot, amelyet a kosárhoz szeretne adni (vessző után szóközzel vagy új sorban). A kód többször megismétlésével az adott elem annyiszor kerül hozzáadásra, ahányszor megjelenik.

INNPRO ONLINE SHOP ADATVÉDELMI POLITIKA

INNPRO ONLINE SHOP ADATVÉDELMI POLITIKA

TARTALOMJEGYZÉK:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJA
3. 3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ALAPJA ÉS IDŐSZAKA AZ ONLINE BOLTBAN
4. 4. AZ ADATOK FELVEVŐI AZ ONLINE BOLTBAN
5. PROFILALKOTÁS AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN 6. AZ ADATALANYOK JOGAI
7. COOKIE-K A WEBÁRUHÁZBAN ÉS AZ ANALITIKA 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK1.1. A jelen webáruház adatvédelmi szabályzata tájékoztató jellegű, azaz nem jelent kötelezettséget a Szolgáltatás Igénybevevői, illetve a webáruház Ügyfelei számára. Az Adatvédelmi szabályzat elsősorban a személyes adatoknak az Adatkezelő által az Internet Shopban történő feldolgozására vonatkozó szabályokat tartalmazza, beleértve a személyes adatok feldolgozásának alapját, célját és időtartamát, valamint az érintettek jogait, továbbá a Cookie-k és elemző eszközök Internet Shopban történő használatára vonatkozó információkat.

1.2 Az internetes áruházon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője Robert Błędowski, aki INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI néven folytat üzleti tevékenységet, bejegyezve a Lengyel Köztársaság gazdasági ügyekben illetékes minisztere által vezetett, az üzleti tevékenységek és információk központi nyilvántartásába, amelynek székhelye és szállítási címe: ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, NIP 6423040197, REGON 243139422, elektronikus levelezési cím: kontakt@innpro.pl, telefonszám: 533 234 303 - a továbbiakban: "Üzemeltető", aki egyben az internetes áruházi szolgáltató és az Eladó is.

1.3 Az Adatkezelő a személyes adatokat az Online Shopban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - a továbbiakban "RODO" vagy "RODO rendelet". A RODO-rendelet hivatalos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4 A webáruház használata, beleértve a vásárlást is, önkéntes. Hasonlóképpen, a személyes adatoknak a Szolgáltatás igénybe vevője vagy az Ügyfél által az Online Shop használatával történő, kapcsolódó megadása is önkéntes, két kivételtől eltekintve: (1) szerződések megkötése az Adatkezelővel - az Adatkezelővel kötött adásvételi szerződés vagy elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadásának elmulasztása az internetes áruház honlapján, az internetes áruház általános szerződési feltételeiben és a jelen adatvédelmi szabályzatban megjelölt esetekben és mértékben az adott szerződés megkötésének lehetetlenségét eredményezi. A személyes adatok megadása ilyen esetben szerződéses követelmény, és amennyiben az érintett az adott megállapodást az Adatkezelővel meg kívánja kötni, köteles a szükséges adatokat megadni. A szerződés megkötéséhez szükséges adatok körét minden egyes alkalommal előzetesen jelzik az internetes honlapon. Shop weboldalán és az Internet Shop általános szerződési feltételeiben; (2) az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségei - a személyes adatok megadása olyan jogszabályi követelmény, amely az általánosan alkalmazandó jogszabályokból ered, és amely az Adatkezelőt személyes adatok feldolgozására kötelezi (pl. adózási vagy számviteli könyvek vezetése céljából történő adatkezelés), és az ilyen adatok megadásának elmulasztása megakadályozza az Adatkezelőt abban, hogy teljesítse ezeket a kötelezettségeket.

1.5 Az Adatkezelő különös gondossággal védi azon személyek érdekeit, akikre az általa kezelt személyes adatok vonatkoznak, és különösen felelős és biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatok: (1) jogszerűen kezelik; (2) meghatározott, jogszerű célból gyűjtik, és e célokkal össze nem egyeztethető további adatkezelésnek nem vetik alá; (3) érdemben helytállóak és a kezelés céljaihoz képest megfelelőek; (4) olyan formában tárolják, amely az érintettek azonosítását legfeljebb az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; és (5) olyan módon kezelik, amely megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve a jogosulatlan vagy jogellenes adatkezeléssel, valamint a véletlen elvesztéssel, megsemmisüléssel vagy károsodással szembeni védelmet.

1.6. Tekintettel az adatkezelés jellegére, hatókörére, összefüggéseire és céljaira, valamint a természetes személyek jogainak vagy szabadságainak különböző valószínűségű és súlyosságú megsértésének kockázatára, az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása érdekében, hogy az adatkezelés e rendeletnek megfelelően történjen, és hogy ezt bizonyítani tudja. Ezeket az intézkedéseket szükség szerint felül kell vizsgálni és frissíteni kell. Az Adatkezelő technikai intézkedéseket alkalmaz annak megakadályozására, hogy az elektronikus úton továbbított személyes adatokat illetéktelen személyek megszerezzék és módosítsák.

1.7. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő, nagybetűvel kezdődő szavak, kifejezések és rövidítések (pl. Eladó, Internetáruház, Elektronikus szolgáltatás) a jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő, az Internetáruház weboldalain elérhető Szabályzatban szereplő meghatározásuk szerint értendők. 2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI2.1. Az Adatkezelő jogosult személyes adatok kezelésére, ha és amennyiben az alábbi feltételek közül egy vagy több teljesül: (1) az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez; (2) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az érintett kérésére történő, a szerződés megkötését megelőző lépések megtétele érdekében; (3) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy (4) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, különösen, ha az érintett gyermek.

2.2. A személyes adatok Adatkezelő általi kezelése minden esetben megköveteli a pontban megjelölt indokok közül legalább az egyik fennállását. 2.1. pontjában meghatározott valamelyik ok fennáll. Az internetes áruház Vásárlói és ügyfelei személyes adatainak az Adatkezelő általi feldolgozásának konkrét okait az adatvédelmi szabályzat következő pontja tartalmazza - a személyes adatok Adatkezelő általi feldolgozásának adott céljára való hivatkozással.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ALAPJA ÉS IDŐSZAKA AZ INTERNETBOLTBAN


3.1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok célja, alapja, időtartama és címzettjei minden esetben az adott Szolgáltatás igénybe vevője vagy Ügyfél által az internetes áruházban vagy az Adatkezelő által végzett műveletekből következnek. Például, ha az Ügyfél úgy dönt, hogy az Internet Shopban vásárol, és a megvásárolt Termék személyes átvételét választja a futárral történő kiszállítás helyett, akkor személyes adatai a megkötött adásvételi szerződés teljesítése érdekében kerülnek feldolgozásra, de a továbbiakban nem állnak az Adatkezelő nevében a szállítást végző fuvarozó rendelkezésére.

3.2. Az Adatkezelő az alábbi célokból, az alábbi táblázatban feltüntetett alapon és időtartamra kezelheti a személyes adatokat az Internet Shopon belül:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok tárolásának időtartama

Adásvételi szerződés vagy elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés teljesítése vagy az érintett kérésére történő intézkedés az említett szerződések megkötését megelőzően

A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (szerződés teljesítése) - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az érintett kérésére történő, a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez.

Az adatokat a megkötött adásvételi szerződés vagy elektronikus szolgáltatási szerződés teljesítéséhez, megszüntetéséhez vagy egyéb módon történő megszűnéséhez szükséges ideig kell tárolni.

Közvetlen marketing

A RODO rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) - az adatkezelés a Rendszergazda jogos érdekeiből fakadó célokból szükséges, amelyek a Rendszergazda érdekeinek és jó hírnevének előmozdításában, az internetes áruházának és a termékek értékesítésére való törekvésben állnak

. Az adatokat az Adatkezelő által követett, jogilag igazolt érdek fennállásának időtartamáig kell tárolni, de legfeljebb addig az időtartamig, amíg az Adatkezelőnek az érintett személlyel szemben az Adatkezelő gazdasági tevékenysége alapján fennálló követelései elévülnek. Az elévülési időt jogszabály, különösen a Polgári Törvénykönyv határozza meg (az üzleti tevékenységgel kapcsolatos követelések esetében az elévülési idő alapesetben három év, adásvételi szerződés esetében pedig két év).

Az Adatkezelő nem kezelhet adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, ha az érintett erre irányuló, hatékony tiltakozását fejezi ki.

Marketing

A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás) - az érintett hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő marketingcélokból kezelje.

Az adatokat mindaddig tárolják, amíg az érintett vissza nem vonja az adatainak e célból történő további feldolgozásához adott hozzájárulását.

Könyvelés

A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja a számviteli törvény 74. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben, azaz 2018. január 30-án. (2018. évi CXC. tv. 395. pont) - az adatkezelés az ügyintézőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatok megőrzésére az Adatkezelőt számviteli könyvvezetésre kötelező jogszabályokban előírt időtartamig (5 év, az adatszolgáltatás tárgyát képező üzleti évet követő év elejétől számítva) kerül sor.

Az Alapkezelő által felvethető vagy az Alapkezelővel szemben felvethető követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme

A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) - az adatkezelés az Adminisztrátor jogos érdekeiből fakadó célokból szükséges, amelyek az Adminisztrátor által esetlegesen felmerülő vagy az Adminisztrátorral szemben támadható követelések megállapításából, érvényesítéséből vagy védelméből állnak.

Az adatok tárolása az Adminisztrátor által követett, jogilag igazolt érdek fennállásának időtartamára történik, de legfeljebb az Adminisztrátorral szemben támasztható követelések elévülési idejéig (az Adminisztrátorral szembeni követelések alapvető elévülési ideje hat év).

Az Internet Shop weboldal használata és megfelelő működésének biztosítása

A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az Adminisztrátor jogos érdeke) - az adatkezelés az Adminisztrátor jogos érdekeiből eredő - az Internet Shop weboldalának működtetéséből és fenntartásából álló - célokból szükséges

Az adatok tárolására az Adminisztrátor által követett, jogilag igazolt érdek fennállásának időtartamáig kerül sor, de legfeljebb addig az időtartamig, amíg az Adminisztrátornak az érintett személlyel szemben az Adminisztrátor gazdasági tevékenységéből eredő követelései elévülnek. Az elévülési időt jogszabály, különösen a Polgári Törvénykönyv határozza meg (az üzleti tevékenységgel kapcsolatos követelések elévülési ideje alapvetően három év, az adásvételi szerződés esetében pedig két év).

Statisztikák vezetése és a forgalom elemzése az internetes áruházban

A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) - az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeiből eredő célok érdekében szükséges - amely az internetes áruházban statisztikák készítéséből és a forgalom elemzéséből áll az internetes áruház működésének javítása és a termékek értékesítésének növelése érdekében

. Az adatokat az Adatkezelő által követett, jogilag igazolt érdek fennállásának időtartamáig, de legfeljebb az Adatkezelőnek az érintett személlyel szemben az Adatkezelő gazdasági tevékenysége miatt fennálló követeléseinek lejártáig kell tárolni. Az elévülési időt jogszabály, különösen a Polgári Törvénykönyv határozza meg (az üzleti tevékenységgel kapcsolatos követelések esetében az elévülési idő alapvetően három év, az adásvételi szerződés esetében pedig két év).

4. AZ INTERNETBOLT ADATOK FELVÉTELE4.1. Az internetes áruház megfelelő működéséhez, beleértve a megkötött adásvételi szerződések teljesítését is, szükséges, hogy az Adatkezelő külső szervezetek (mint pl. szoftverszolgáltató, futár vagy fizetési feldolgozó) szolgáltatásait vegye igénybe. Az Adminisztrátor csak olyan adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására annak érdekében, hogy az adatkezelés megfeleljen a RODO-rendelet követelményeinek, és védje az érintettek jogait.

4.2. Az Adatkezelő általi adattovábbításra nem minden esetben és nem minden, az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt címzett vagy címzettkategória részére kerül sor - az Adatkezelő csak akkor és csak a személyes adatok kezelésének adott céljának eléréséhez szükséges mértékben továbbít adatokat. Például, ha az Ügyfél személyes behajtást vesz igénybe, az adatai nem kerülnek továbbításra az Adatkezelővel együttműködő fuvarozónak.

4.3. A Szolgáltatás igénybe vevőinek és az Internet Shop vásárlóinak személyes adatai az alábbi címzetteknek vagy címzettkategóriáknak továbbíthatók:

1.1.1. Fuvarozók / szállítmányozók / futárközvetítők / raktárat és/vagy a feladási folyamatot üzemeltető szervezetek - az Internet Shopban a Termék postai úton vagy futárral történő kiszállításának módját igénybe vevő Vevő esetében az Adminisztrátor a Vevő összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott fuvarozó, szállítmányozó vagy a szállítást a nevében végző közvetítő rendelkezésére bocsátja. Adminisztrátor, külső raktárból történő szállítás esetén pedig - a raktárat és/vagy a feladási folyamatot üzemeltető szervezet számára - a Terméknek a Vevő részére történő teljes kiszállításához szükséges mértékben.

1.1.2. Elektronikus vagy hitelkártyás fizetéseket feldolgozó szervezetek - ha a Vásárló az internetes áruházban elektronikus vagy hitelkártyás fizetési módot használ, az Adatkezelő a Vásárló összegyűjtött személyes adatait az Adatkezelő megbízása alapján az internetes áruházban a fent említett fizetéseket feldolgozó kiválasztott szervezet rendelkezésére bocsátja, a Vásárló által teljesített fizetés lebonyolításához szükséges mértékben.

1.1.3. Hitelező szervezetek / lízingbeadók - amennyiben a Vevő részletfizetési vagy lízingfizetési módot használ az Internet Shopban, az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait az Ügyfél által végrehajtott fizetés kezeléséhez szükséges mértékben bocsátja az Adminisztrátor megbízása alapján az Internet Shopban a fent említett fizetéseket kezelő kiválasztott hitelező vagy lízingbeadó rendelkezésére.

1.1.4. az Adatkezelőt olyan technikai, informatikai és szervezési megoldásokkal ellátó szolgáltatók, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára a vállalkozásának működtetését, beleértve az Internetes áruházat és az általa nyújtott Elektronikus Szolgáltatásokat (különösen az Internetes áruház működtetéséhez szükséges számítógépes szoftverek szállítói, az e-mail és tárhelyszolgáltatók, valamint az Adatkezelő számára az üzletviteli és technikai támogató szoftverek szállítói) - az Adatkezelő az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait csak abban az esetben és olyan mértékben bocsátja a kiválasztott, a megbízásából eljáró szolgáltató rendelkezésére, amennyiben és amilyen mértékben az adatkezelés adott céljának a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban történő megvalósításához szükséges.

1.1.5. Az Adminisztrátornak számviteli, jogi és tanácsadói támogatást nyújtó számviteli, jogi vagy tanácsadói szolgáltatók (különösen könyvelőiroda, ügyvédi iroda vagy behajtó cég) - az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait csak abban az esetben és a szükséges mértékben bocsátja a nevében eljáró kiválasztott szolgáltató rendelkezésére, ha és amennyiben az az adatkezelés adott céljának megvalósításához szükséges, a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban.

5. PROFILOZÁS AZ ONLINE BOLTBAN5.1. A RODO-rendelet kötelezi az Adatkezelőt, hogy tájékoztatást adjon az automatizált döntéshozatalról, ideértve a RODO-rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben releváns tájékoztatást adjon az ilyen döntéshozatal módjáról, valamint az adatkezelés jelentőségéről és az érintettre gyakorolt várható következményeiről. Erre való tekintettel az Adatkezelő az adatvédelmi szabályzat ezen szakaszában tájékoztatást nyújt a lehetséges profilalkotásról.

5.2. Az Adatkezelő az internetes áruházban közvetlen üzletszerzés céljából profilalkotást alkalmazhat, de az ennek alapján az Adatkezelő által hozott döntések nem vonatkoznak az adásvételi szerződés megkötésére vagy elutasítására, illetve az elektronikus szolgáltatások igénybevételének lehetőségére az internetes áruházban. A profilalkotás Internetes áruházban történő felhasználásának hatása lehet például az, hogy egy adott személynek kedvezményt biztosít, kedvezménykódot küld neki, emlékeztet a befejezetlen vásárlásra, olyan termékjavaslatot küld, amely megfelelhet az adott személy érdeklődési körének vagy preferenciáinak, vagy az Internetes áruház standard ajánlatához képest kedvezőbb feltételeket kínál. A profilalkotás ellenére az egyén szabadon dönthet arról, hogy élni kíván-e az így kapott kedvezménnyel vagy kedvezőbb feltételekkel, és vásárol-e az Internetes Üzletben.

5.3 Az Internetes áruházban történő profilalkotás az adott személynek az Internetes áruház weboldalán tanúsított viselkedésének automatikus elemzéséből vagy előrejelzéséből áll, például egy adott termék kosárba helyezése, az Internetes áruházban egy adott termék oldalának böngészése vagy az Internetes áruházban történt korábbi vásárlások elemzésével. Az ilyen profilalkotás feltétele, hogy a Rendszergazda rendelkezzen az érintett személy személyes adataival annak érdekében, hogy pl. kedvezménykódot küldhessen neki.

5.4. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá olyan döntés, amely kizárólag automatizált adatkezelésen alapul, ideértve a profilalkotást is, és amely az érintett személyre nézve joghatással jár, vagy az érintettet hasonló módon jelentősen érinti.

6. AZ ADATALANYOK JOGAI6.1. Hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, törléshez vagy hordozhatósághoz való jog - az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, azok helyesbítését, törlését ("elfeledtetéshez való jog") vagy az adatkezelés korlátozását, valamint jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, továbbá jogosult az adatai hordozhatóságára. A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételei a RODO-rendelet 15-21. cikkében szerepelnek.

6.2. A hozzájárulás bármikor történő visszavonásához való jog - az a személy, akinek az adatait a Adminisztrátor kifejezett hozzájárulás alapján (a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján) kezeli, jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni anélkül, hogy a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűsége sérülne.

6.3. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - az a személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a RODO-rendelet és a lengyel jog, különösen a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseiben meghatározott módon és módon. Lengyelországban a felügyeleti hatóság a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke.

6.4. Tiltakozáshoz való jog - Az érintett jogosult arra, hogy bármikor - a saját helyzetével kapcsolatos okokból - tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja (közérdek vagy feladatok) vagy f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) alapján, ideértve az e rendelkezések szerinti profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a továbbiakban nem kezelheti ezeket a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival vagy követelések előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges okokkal szemben.

6.5. A közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozáshoz való jog - amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ilyen célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az adatkezelés e közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

6.6. Az adatvédelmi szabályzat ezen bekezdésében említett jogok gyakorlása érdekében a az Adatkezelővel írásban vagy e-mailben lehet kapcsolatba lépni az Adatkezelőnek az Adatvédelmi szabályzat elején megadott címére küldött vonatkozó üzenet útján, vagy az internetes áruház weboldalán elérhető kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

7. COOKIES AZ INTERNETBOLTBAN ÉS ANALITIKA7.1. A sütik olyan kis méretű, szövegfájlok formájában megjelenő információk, amelyeket egy szerver küld, és az Internetáruház weboldalát látogató személy oldalán (pl. a számítógép, laptop vagy okostelefon memóriakártyájának merevlemezén - attól függően, hogy az Internetáruházunk látogatója milyen eszközt használ) tárolnak. A sütikről, valamint azok keletkezésének történetéről részletes információ többek között itt található: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2 A Webáruház honlapja által küldhető sütik az alábbi szempontok szerint különböző típusokra oszthatók:

A szolgáltatójuk szerint:

1) saját (a Rendszergazda weboldala által létrehozott) és

2) harmadik fél által tulajdonolt (a Rendszergazdán kívüli)

A webáruház weboldalát látogató személy eszközén való tárolási idejük miatt:

1) munkamenet (az internetes áruházból való kijelentkezésig vagy az internetes böngésző kikapcsolásáig tárolódik) és

2) állandó (az egyes fájlok paraméterei által meghatározott ideig vagy a manuális eltávolításig tárolják).

A felhasználásuk célja miatt:

1) szükséges (az Internet Shop weboldal megfelelő működésének lehetővé tétele),

2) funkcionális/preferenciális (lehetővé teszi az Internet Shop weboldalának a weboldalra látogató személy preferenciáihoz való igazítását),

3) analitikus és teljesítmény (információk gyűjtése az Internet Shop weboldal használatának módjáról),

4) marketing, reklám és közösségi (az Internet Shop weboldalát látogató személyre vonatkozó információk gyűjtése annak érdekében, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg az adott személynek, és egyéb marketingtevékenységet folytassanak, többek között az Internet Shop weboldalától elkülönült weboldalakon, például közösségi oldalakon

. 7.3 Az Adminisztrátor a következő konkrét célokból kezelheti a cookie-kban szereplő adatokat, amikor a látogatók az Internet Shop weboldalát használják:

A sütik használatának céljai az Adminisztrátor internetes áruházában

a Szolgáltatás igénybe vevőinek azonosítása, mint az Internetes Webáruházba bejelentkezettek és a bejelentkezésük kimutatása (alapvető cookie-k)

a kosárba helyezett Termékek megjegyzése a Megrendelés leadása érdekében (szükséges sütik)

a kitöltött Megrendelőlapok, felmérések vagy a Webáruházba való bejelentkezés adatainak elmentése (elengedhetetlen és/vagy funkcionális/preferencia sütik)

az internetes áruház weboldalának tartalmának a szolgáltatás egyéni preferenciáihoz való igazítása. Címzett személy igényeihez (pl. a színek, betűméret, oldalelrendezés tekintetében), és optimalizálja a Webáruház oldalainak használatát. Internet Shop oldalainak optimalizálását (funkcionális/preferenciális sütik)anonim statisztikák vezetése, amelyek bemutatják a Webáruház oldalainak használatának módját (statisztikai sütik)7.4 Annak ellenőrzése, hogy a legnépszerűbb webböngészőkben mely sütiket (beleértve a sütik időtartamát és szolgáltatóját) küldi egy adott pillanatban az Internet Shop weboldala, a következő módon lehetséges:

A Chrome böngészőben:

(1) a címsorban kattintson a bal oldali lakat ikonra, (2) lépjen a "Sütik" fülre.

A Firefox böngészőben:

Az alábbiakban a következő lehetőségek közül választhat:
Sz:

(1) a címsorban kattintson a bal oldali pajzs ikonra, (2) lépjen az "Engedélyezett" vagy "Blokkolt" fülre, (3) kattintson a "Sütik követése oldalak között", "Közösségi média követési elemek" vagy "Tartalom követési elemekkel" dobozra

Az Internet Explorerben:

(1) kattintson az "Eszközök" menüre, (2) lépjen az "Internetes beállítások" fülre, (3) lépjen az "Általános" fülre, (4) lépjen a "Beállítások" fülre, (5) kattintson a "Fájlok megtekintése" mezőreAz Opera böngészőben:

(1) a címsorban kattintson a bal oldali lakat ikonra, (2) menjen a "Sütik" fülre.

A Safari böngészőben:

(1) kattintson a "Beállítások" menüre, (2) lépjen az "Adatvédelem" fülre, (3) kattintson a "Webhelyadatok kezelése" mezőre

A böngészőtől függetlenül, a rendelkezésre álló eszközökkel, például a https://www.cookiemetrix.com/ vagy a https://www.cookie-checker.com/ oldalon

7.5 Alapértelmezés szerint a piacon elérhető legtöbb webböngésző elfogadja a sütik tárolását. A Cookie-k használatának feltételeit a saját internetböngészőjének beállításai segítségével határozhatja meg. Ez azt jelenti, hogy Ön például részben korlátozhatja (pl. ideiglenesen) vagy teljesen letilthatja a sütik tárolását - ez utóbbi esetben azonban ez hatással lehet a Webáruház bizonyos funkcióira (például előfordulhat, hogy a megrendelés útját nem lehet követni a megrendelőlapon keresztül, mivel a megrendelés elküldésének további lépései során nem emlékeznek a kosárban lévő termékekre).

7.6 A cookie-kra vonatkozó böngészőbeállítások fontosak a cookie-k Webáruházunk általi használatához való hozzájárulás szempontjából - a jogszabályoknak megfelelően ez a hozzájárulás az Ön internetes böngészőjének beállításain keresztül is kifejezhető. A cookie-kra vonatkozó beállítások megváltoztatásáról és önálló törlésükről a legnépszerűbb webböngészőkben a webböngésző súgójában és a következő oldalakon (csak kattintson a linkre) talál részletes információkat:

7.7. A Chrome böngészőben

7.8. Firefox böngészőben

7.9. Az Internet Explorer böngészőben

7.10. Az Opera böngészőben

7.11. A Safari böngészőben

7.12. A Microsoft Edge böngésző

7.13 A Rendszergazda használhatja a Google Analytics és a Google által nyújtott Universal Analytics szolgáltatásokat

. Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) által nyújtott szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatások segítenek a Rendszergazdának statisztikákat vezetni és elemezni az internetes áruház forgalmát. Az összegyűjtött adatokat a fenti szolgáltatások feldolgozzák, hogy statisztikákat készítsenek, amelyek segítenek az Internetes áruház adminisztrációjában és az Internetes áruház forgalmának elemzésében. Ezek az adatok gyűjtő jellegűek. A fenti szolgáltatások Internet Shopban történő használata során a Rendszergazda olyan adatokat gyűjt, mint az Internet Shop látogatóinak forrása és médiuma, valamint az Internet Shop weboldalán való viselkedésük, az eszközökre és böngészőkre vonatkozó információk, amelyekről az oldalt látogatják, IP és domain, földrajzi adatok és demográfiai adatok (életkor, nem) és érdeklődési körök.

7.14. Lehetőség van arra, hogy egy adott személy számára egyszerűen letiltsák a Google Analytics információihoz való hozzáférést az Internet Shop weboldalán végzett tevékenységéről - ehhez például telepítheti a Google Ireland Ltd. által biztosított böngésző-kiegészítőt, amely itt érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK8.1. Az Internet Shop tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket. A Rendszergazda arra ösztönzi a Vásárlót, hogy más weboldalakra történő navigálás után olvassa el az ott meghatározott adatvédelmi szabályzatot. A jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag a Rendszergazda internetes áruházára vonatkozik.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel